I. Obecná ustanovení

Tyto Všeobecné obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě s
potravinářským zbožím www.proteinka.cz. Všeobecné obchodní podmínky blíže vymezují
a upřesňují práva a povinnosti Prodávajícího a Kupujícího. Prodávajícím je provozovatel
internetového obchodu www.proteinka.cz, Štěpán Hlavatý, XXX. Veškeré smluvní vztahy
neupravené v těchto Všeobecných obchodních podmínkách se řídí právními předpisy
České republiky, zejména pak zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

II. Vymezení pojmů

Prodávající – osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní
nebo jiné podnikatelské činnosti. Prodávající se v internetovém obchodě zaměřuje na
prodej potravinářského zboží, konkrétně na prodej proteinových výrobků.
Kupující-spotřebitel – osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své
obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Fyzická či právnická osoba, která nakupuje
výrobky za jiným účelem než pro podnikání s těmito výrobky.
Kupující-podnikatel – osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své
obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti.
Kupní smlouva – smlouva, kterou se prodávající zavazuje, že kupujícímu dodá zboží,
která je předmětem koupě, a kupující se zavazuje, že zboží převezme a zaplatí
prodávajícímu kupní cenu. Objednávka kupujícího je návrhem kupní smlouvy a samotná
kupní smlouva je uzavřena okamžikem odeslání objednávky. Od tohoto okamžiku mezi
kupujícím a prodávajícím vznikají vzájemná práva a povinnosti z kupní smlouvy a z těchto
Všeobecných obchodních podmínek.
Spotřebitelská smlouva – kupní smlouva, kde smluvními stranami jsou na jedné straně
prodávající a na druhé straně kupující-spotřebitel.
Předmět koupě – potravinářské zboží vysoké kvality určené k přímé spotřebě.
Reklamace – uplatnění práv kupujícího z rozporu s kupní smlouvou, jakožto i uplatnění
jeho práv plynoucích z odpovědnosti prodávajícího za vady.

III. Zpracování osobních údajů a jejich využití

1. Prodávající zpracovává osobní údaje Kupujícího v souladu s nařízením EU č. 2016/679
(obecné nařízení o ochraně osobních údajů) a právními předpisy České republiky.
2. Prodávající vystupuje jako správce osobních údajů Kupujícího. Osobní údaje budou
zpracovány za účelem naplnění smluvního vztahu mezi Prodávajícím a Kupujícím.
Zákonným důvodem zpracování je plnění Kupní smlouvy a plnění právních povinností.
3. Osobní údaje Kupujícího budou zpracovány v rozsahu: jméno a příjmení (případně
název společnosti) (!), adresa, telefonní číslo a e-mailová adresa.
4. Prodávající přijal právní, organizační a technická opatření pro ochranu zpracovávaných
osobních údajů tak, aby nemohlo dojít k neoprávnenému nebo nahodilému prístupu k
údajům, k jejich zmene, znicení ci ztráte, neoprávneným prenosům, k jejich jinému
neoprávnenému zpracování, jakož i k jinému zneužití a aby byly personálne a organizacne
nepretržite po dobu zpracovávání údajů zabezpeceny veškeré povinnosti zpracovatele
osobních údajů, vyplývající z právních predpisů.
5. Poskytování osobních údajů je zákonným i smluvním požadavkem.
6. Osobní údaje Kupujícího budou zpracovávány po dobu plnění smlouvy a zákonných
lhůt. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným
způsobem.
7. Kupující má právo požadovat od Prodávajícího přístup ke svým osobním údajům,
opravu osobních údajů, omezení zpracování, případně výmaz osobních údajů. Dále má
Kupující právo vznést námitku proti zpracování a právo na přenositelnost údajů. Uvedená
práva lze uplatňovat a jakékoli dotazy k ochraně osobních údajů lze zasílat na
tym@proteinka.cz. V případě, že se Kupující domnívá, že bylo porušeno jeho právo na
ochranu osobních údajů, má právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů
(www.uoou.cz).

IV. Uzavření kupní smlouvy

1. Odesláním objednávky Kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito Všeobecnými
obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí. Na tyto Všeobecné obchodní podmínky je
kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má
možnost se s nimi seznámit. Tyto Všeobecné obchodní podmínky tvoří nedílnou součást
uzavřené kupní smlouvy. Tyto Všeobecné obchodní podmínky jsou zobrazeny na
webových stránkách internetového obchodu prodávajícího a je tak umožněna jejich
archivace a reprodukce Kupujícím.
2. Kupní smlouva je uzavírána v českém jazyce.
3. Uzavřená Kupní smlouva je Prodávajícím archivována za účelem jejího úspěšného
splnění po dobu 5 let a není přístupná třetím stranám.
4. Informace o jednotlivých technických krocích vedoucích k uzavření Kupní smlouvy jsou
patrné z procesu objednávání v internetovém obchodě Prodávajícího a Kupující má
možnost návrh Kupní smlouvy před vlastním odesláním objednávky zkontrolovat a
případně opravit.

V. Objednávka

1. Podmínkou platné elektronické objednávky je vyplnění veškerých předepsaných údajů a
náležitostí uvedených v objednávkovém formuláři.
2. Pokud Kupující s podobou objednávky souhlasí, tlačítkem „objednat“ bude objednávka s
konečnou platností odeslána do zpracování. Toto odeslání je závazné.
3. Přijetí objednávky Prodávajícím je následně Kupujícímu potvrzeno. Na e-mailovou
adresu uvedenou na objednávce bude zaslán e-mail s akceptací objednávky.
4. Podáním objednávky Kupující akceptuje výši ceny za objednané zboží včetně
případných expedičních a dopravních nákladů platných v době učinění a odeslání
objednávky.
5. Prodávající není odpovědný za zdržení či zrušení objednávky v případě, že Kupující
poskytl Prodávajícímu nepravdivé či neúplné informace.
6. Vzhled zboží se může lehce odlišovat od obrázků na webové stránce.

VI. Cena

1. Ceny uvedené na webových stránkách www.proteinka.cz jsou uváděny jako konečné,
včetně DPH. Pokud dojde ke změně ceny, vždy platí cena, která byla uvedena u výrobku v
okamžiku odeslání objednávky.
2. Náklady na dopravu, jejichž výše se může dle konkrétní objednávky lišit (v závislosti na
způsobu zvolené dopravy), jsou následně přičteny v objednávkovém formuláři. Konečná
kalkulovaná cena po vyplnění objednávkového formuláře je již uvedena včetně
dopravného.
3. Faktura vystavená na základě Kupní smlouvy mezi Prodávajícím a Kupujícím slouží
zároveň i jako daňový doklad a dodací list.
4. Kupující může zboží převzít zásadně až po jeho úplném uhrazení, pokud není toto
dohodnuto jinak.
5. V případě, kdy Kupující provede úhradu a Prodávající posléze není schopen zajistit
dodání zboží, vrátí Prodávající neprodleně plnění Kupujícímu dohodnutým způsobem.
Lhůta k vrácení vynaložených prostředků je závislá na zvoleném způsobu jejich vrácení
(bankovním převodem, poštovní poukázkou), nesmí však překročit dobu 30 dnů od
okamžiku, kdy tato nemožnost vznikla.

VII. Dodací a dopravní podmínky

1. Dodací lhůta počíná u zboží, které bude Kupujícím placeno při převzetí, tj. na dobírku,
běžet dnem platného uzavření Kupní smlouvy, tedy po odeslání potvrzujícího e-mailu ze
strany Prodávajícího. V případě, že Kupující zvolil jinou variantu úhrady než zaplacení
zboží při jeho převzetí, tj. např. bankovním převodem, počíná dodací lhůta běžet až od
úplného zaplacení kupní ceny, tj. od připsání příslušné částky na účet Prodávajícího. Lhůty
dodání se u jednotlivých dopravců liší a jsou uvedeny při výběru typu dopravy.
2. Dopravu na určenou adresu zajišťuje Prodávající, a to na území celé České republiky.
Náklady na dopravu zboží se liší dle zvoleného způsobu dopravy. Konkrétní způsob
dodání si zvolí Kupující sám, aktuální ceník je vždy uveden na stránkách
www.proteinka.cz při vyplňování objednávky.
3. Kupující má dvě možnosti úhrady kupní ceny za zboží. Zboží je možné v plné výši v
hotovosti uhradit dobírkou v místě předání zboží prostřednictvím smluvní zásilkové služby
nebo bankovním převodem.

VIII. Převzetí zboží

1. Prodávající doporučuje Kupujícímu prohlédnout si zboží bezprostředně při jeho
převzetí. Pokud bude Kupujícím zjištěno mechanické poškození obalu zboží, Kupující má
právo zboží nepřevzít, případně sepsat za přítomnosti dopravce záznam o poškození
zásilky a nechat si tuto skutečnost potvrdit dopravcem.

IX. Fakturace

1. Faktury jsou Kupujícímu zasílány pouze v elektronické podobě prostřednictvím e-mailu.
Faktura v papírové podobě bude vyhotovena a poslána poštou pouze na výslovné
písemné přání Kupujícího.

X. Záruka

1. Při prodeji spotřebního zboží je záruční doba 24 měsíců; jde-li o prodej potravinářského
zboží, je záruční doba osm dní, je-li na prodávaném zboží či jejím obalu vyznačena v
souladu se zvláštními právními předpisy (např. zákon č. 110/1997 Sb., o potravinách a
tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů) lhůta k
použití zboží (expirace), skončí záruční doba uplynutím této lhůty (jedná se o datum
použitelnosti a dobu minimální trvanlivosti).

XI. Právo spotřebitele na odstoupení od smlouvy uzavřené na dálku

1. Byla-li smlouva uzavřena při použití prostředků komunikace na dálku, má spotřebitel právo od smlouvy odstoupit bez uvedení důvodu a bez jakékoliv sankce do 14 dnů od převzetí plnění.
2. Kupující nemůže odstoupit podle ustanovení § 1837 písm. e) zákona č. 89/2012 Sb.,
občanského zákoníku od smlouvy o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze. Zboží,
které podléhá rychle zkáze, je takové zboží, na kterém je uvedeno datum použitelnosti
(jedná se zejména o mléčné, masné či lahůdkářské výrobky). Zboží označené dobou
minimální trvanlivosti již není zbožím podléhajícím rychlé zkáze a ustanovení o odstoupení
od smlouvy pro něj lze použít.
3. Kupující nemůže odstoupit podle ustanovení § 1837 písm. g) zákona č. 89/2012 Sb.,
občanského zákoníku od smlouvy o dodávce zboží, v uzavřeném obalu, které Kupující z
obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit.
4. Nebude-li již vyexpedovaná objednávka zaslaná Kupujícímu vyzvednuta, může po něm
být požadována úhrada vzniklých nákladů za odeslání zboží (náklady na doručení na
adresu Kupujícího a na zpětné doručení objednávky do skladu Prodávajícího)