Provozovatelem e-shopu na stránkách www.proteinka.cz je fyzická osoba Štěpán Hlavatý, IČO: 04727886, se sídlem: Masarykova třída 26, Olomouc, Česká republika.

Základní ustanovení a kontaktní údaje správce

1.1 Správcem osobních údajů je Štěpán Hlavatý, IČO: 04727886, se sídlem: Masarykova třída 26, Česká republika (dále jen „Správce“).

1.2 Osobní údaje jsou uchovávány v souladu s platnými právními předpisy, zejména se zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů (dále jen „Zákon“) a s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „Nařízení“).

1.3 Kontaktní údaje správce jsou následující: adresa pro doručování Štěpán Hlavatý, Masarykova třída 26, Olomouc, e-mail: tym@proteinka.cz, telefon: +420 773 587 945

1.4 Osobními údaji se rozumí všechny informace identifikující fyzickou nebo právnickou osobu.

1.5 Správce plní informační povinnost dle článku 13 Nařízení ještě před zahájením zpracování osobních údajů.

1.6 Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

Získávání osobních údajů

2.1 Správce zpracovává osobní údaje, které mu se souhlasem poskytl kupující a které správce získal na základě plnění kupní smlouvy a zpracování elektronické objednávky na webové stránce www.proteinka.cz, případně při zřízení uživatelského účtu.

2.2 Správce zpracovává jen identifikační a kontaktní údaje kupujícího nezbytné pro plnění Kupní smlouvy.

2.3 Správce zpracovává osobní údaje za účelem dodávky, zúčtování plateb a k nezbytné komunikaci mezi smluvními stranami po dobu vyžadovanou podle zvláštních právních předpisů. Osobní údaje nebudou zveřejňované a nebude docházet k přenosu do dalších zemí.

Účel zpracování osobních údajů

3.1 Správce zpracovává osobní údaje kupujícího z následujících důvodů:

 • za účelem vytvoření zákaznického účtu na webové stránce www.proteinka.cz v souladu s Nařízením
 • za účelem vyřízení elektronické objednávky kupujícího (jméno a příjmení, adresa, e-mail, telefonní číslo, XXXXXXXXXX, případně fakturační údaje);
 • za účelem zpracování elektronické objednávky, realizace dodávky, zúčtování plateb, nezbytné komunikace mezi smluvními stranami a vyřízení případné reklamace;
 • za účelem plnění práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi kupujícím a správcem;
 • za účelem zákonné povinnosti pro vystavování a evidenci daňových dokladů;
 • za účelem zasílání obchodních sdělení a činění dalších marketingových aktivit;
 • za účelem zpracování statistik návštěvnosti webových stránek s cílem zkvalitnění služeb;
 • poskytnutí osobních údajů je nezbytným požadavkem pro plnění kupní smlouvy nebo pro provedení opatření správcem před uzavřením této smlouvy ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení. Bez poskytnutí osobních údajů nelze smlouvu uzavřít či ji ze strany správce splnit.

Doba uchovávání osobních údajů

4.1 Správce uchovává osobní údaje po dobu nezbytnou pro plnění práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi kupujícím a správcem (po dobu 10 let od ukončení smluvního vztahu).

4.2 Správce uchovává osobní údaje po dobu, než je odvolán souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely marketingu, nejdéle však 5 let, jsou-li osobní údaje zpracovávány na základě souhlasu.

4.3 Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů je správce povinen údaje smazat.

Příjemci osobních údajů

5.1 Příjemci osobních údajů kupujícího jsou především zasílatelské společnosti a jiné osoby podílející se na dodání zboží či realizaci plateb na základě kupní smlouvy mezi kupujícím a správcem. Služby těchto příjemců osobních údajů bezpodmínečně souvisí s úspěšným plněním kupní smlouvy a elektronické objednávky mezi správcem a kupujícím.

5.2 Dalšími příjemci osobních údajů kupujícího mohou být orgány finanční správy či jiné příslušné úřady v případech, kdy tak správci ukládají obecně závazné právní předpisy.

5.3 Správce nepředává osobní údaje kupujícího do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizace.

Práva kupujícího

6.1 Podle podmínek stanovených v Nařízení má kupující právo:

 • požadovat přístup ke svým osobním údajům;
 • na přenositelnost osobních údajů;
 • požadovat poskytnutí kopie zpracovávaných osobních údajů;
 • na opravu nebo výmaz jeho osobních údajů, popřípadě omezení jejich zpracování;
 • vznést námitku proti zpracování jeho osobních údajů;
 • odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů písemně nebo elektronicky na e-mailové adrese: tym@proteinka.cz;
 • být informován v případě porušení zabezpečení osobních údajů, pokud je pravděpodobné, že daný případ porušení bude mít za následek vysoké riziko pro jeho práva a svobody;
 • podat stížnost u dozorového úřadu, pokud se domnívá, že došlo k porušení Nařízení.

6.2 Dále má kupující právo na přístup k těmto informacím:

 • účely zpracování;
 • kategorie dotčených osobních údajů;
 • příjemci nebo kategorie příjemců, kterým osobní údaje byly nebo budou zpřístupněny;
 • plánovaná doba, po kterou budou osobní údaje uloženy, nebo není-li ji možné určit, kritéria použitá ke stanovení této doby;
 • veškeré dostupné informace o zdroji osobních údajů, pokud nejsou získány od kupujícího;
 • skutečnost, že dochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování.

Zabezpečení osobních údajů

7.1 Správce prohlašuje, že přijal všechna vhodná technická a organizační opatření nutná k zabezpečení osobních údajů kupujícího, aby nedošlo k jejich zneužití, poškození nebo zničení.

7.2 Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových uložišť a uložišť osobních údajů v elektronické podobě, zejména: hesla, antivirový program, šifrování.

7.3 Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.

Zasílání obchodních sdělení a jiné marketingové aktivity

8.1 Správce využívá část osobních údajů kupujícího (jméno a příjmení, email) k přímému marketingu v podobě zasílání obchodních sdělení a činění jiných marketingových aktivit. Činí tak na základě jeho oprávněného zájmu.

8.2 Ze strany správce nedochází k automatizovanému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 Nařízení.

8.3 Osobní údaje kupujícího jsou uloženy do odvolání souhlasu kupujícím se zpracováním osobních údajů, nejdéle však po dobu 5 let (pro tento účel zpracování).

8.4 Kupující má právo kdykoli odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů daný správci. Tímto však není dotčena zákonnost zpracování osobních údajů kupujícího před takovýmto odvoláním souhlasu. Souhlas se zpracováním osobních údajů je možné odvolat následujícím způsobem: emailem na tym@proteinka.cz nebo prostřednictvím odhlášení („Neodebírat“) v zápatí přijatého obchodního sdělení a následně jeho potvrzení emailem.

Použití cookies

9.1 Soubory cookies se rozumí textové soubory ukládané do počítače nebo jiného elektronického zařízení každého návštěvníka webové stránky www.proteinka.cz za účelem zapamatování si preferencí návštěvníka a úkonů, které na této webové stránce provedl (přihlašovací údaje, zobrazení, apod.).

9.2 Osobní údaje získané prostřednictvím souborů cookies správce využívá zejména pro účely provádění uživatelské podpory, fungování webových stránek, zapamatování si nastavení preferencí kupujících, zlepšování služeb včetně analýzy chování uživatelů a marketingu.

9.3 Správce může zaznamenávat IP adresu návštěvníka při procházení webových stránek správce za účelem zjištění, jak dlouho se návštěvník na stránce zdrží a ze které stránky přichází. Využívání cookies pro měření návštěvnosti webu a přizpůsobení webových stránek vnímá správce jako jeho oprávněný zájem s cílem dosáhnout kvalitnější služby. Cookies pro cílení reklamy jsou zpracovávány pouze na základě souhlasu návštěvníka.

9.4 Používání cookies může kupující odmítnout volbou v nastavení příslušného internetového prohlížeče. Toto odmítnutí však může postihnout některé funkce webové stránky www.proteinka.cz, který tak nebude moct být plně využíván.

Závěrečná ustanovení

10.1 Odesláním elektronické objednávky na webové stránce www.proteinka.cz potvrzuje kupující, že byl seznámen s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímá.

10.2 S těmito podmínkami souhlasí kupující zaškrtnutím políčka v objednávce.

10.3 Správce je oprávněn tyto podmínky kdykoliv změnit. Novou verzi podmínek je povinen zveřejnit na své webové stránce.

Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 1.7.2021